چت جی پی تی فارسی
|

چت جی پی تی فارسی

قبل از اینکه بحث چت جی پی تی فارسی بپردازیم ابتدا باید چت جی بی تی را تعریف کنیم  . اما از آنجا که خیلی از دوستان بی صبرانه میخواهند وارد چت بات شوند در همین ابتدای مطلب به طریقه ورود به چت بات میپردازیم . سپس سایر توضیحات و تعاریف را ارئه میکنیم. چطور…